cropped-kk-4.png

תצהיר ניתוק קשר עם הורים לסטודנטים

תצהיר ניתוק קשר הורי – עזרה לקבלת מלגה

אתם סטודנטים ואתם מנותקי קשר עם אחד מההורים שלכם?

קידעתם שישנה אפשרות לקבל מלגה עקב ניתוק קשר מהוריכם?

נכון, זהו מצב לא נעים ולא פשוט, אך אם המוסד האקדמאי מאפשר לכם לקבל השתתפות או הנחה בשכר הלימוד אז כדאי לקבל זאת.

אנא צרו קשר עם משרדנו ונשמח לסייע לכם בחתימה על התצהיר הנדרש. 

להלן דוגמא לנוסח תצהיר :  

אני הח"מ______________________ נושא/ת ת"ז מס' _________________________

מצהיר/ה בזה, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי באם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה

לעונשים הקבועים בחוק, כדלקמן:

הנני לומד/ת התקבלתי ללימודים ב___________( שם המוסד )

הנני נותנ/ת תצהיר זה בתמיכה לבקשתי לקבלת סיוע למעונות ו/או למלגות המצ"ב

ומהווה חלק בלתי נפרד מתצהיר זה.

הנני מצהיר בזה כי מאז ___________________ נותק לחלוטין הקשר ביני לבין

אבי/אמי/הורי ואין בינינו כל קשר – לא אישי, לא חברתי ולא כלכלי

וכן אינני מקבל/ת מהורי או מאחד מהם כל סיוע כלכלי.

ידוע לי כי באם יאושר לי סיוע ו/או מלגה יהא זה, בין השאר, על סמך הצהרתי זו ולפיכך

הנני מתחייב/ת להודיע _____________ מיד עם חידוש הקשר באופן חלקי או מלא עם אחד מהוריי או בעת קבלת עזקה כלכלית מהם. 

אני מאשר/ת כי זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת

ולראייה באתי על החתום היום __________________

 

לאחר החתימה אצל עורך דין, ניתן יהיה להמשיך לטפל בנושא מול המוסד האקדמאי.

משרדנו חותם על תצהירים לסטונדטים וישמח לעמוד לשירותכם בכל עת.

לקביעת חתימה נא לחייג ל 09-9550777 או לשלוח הודעת whatsapp  בכפתור הירוק בצד הימני של המסך.

בקרו בעמוד הפייסבוק שלנו !

 

***המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות יעוץ ו/או חוות דעת

5/5 - (172 votes)
אלון לוי, עו"ד

אלון לוי, עו"ד

ליעוץ חייגו 09-9550777

שתף מאמר זה