תצהיר כיבוי אש

תצהיר כיבוי אש לרשיון עסק

 

אלה מכם העסוקים בימים אלה בפתיחת עסק חדש, בוודאי מבינים כמה קשה הבירוקרטיה בפתיחת עסק בישראל.

אחד הדברים המסובכים ביותר הוא הוצאת רשיון עסק לעסק הדרוש רשיון ע"פ חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968.

מדוע צריך אישור כיבוי אש לרישון עסק? 

אחד הגורמים החשובים ביותר אשר צריכים לתת את אישורם לצורך קבלת רשיון עסק, הוא אישור מכבה אש.

אישור מכבה אש בעצם מראה לרשות המקומית אשר בה פתחתם את העסק שלכם, שאכן עמדתם בכל דרישות כיבוי אש בעסק שלכם.

חייגו עכשיו או שלחו הודעת whatsupp בכפתור הירוק מצד ימין ועוד היום תקבלו תצהיר כיבוי אש חתום מעורך דין

מה השתנה? 

החל משנת 2017, במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים –

עסקים בעלי רמת סיכון אש נמוכה יידרשו רק להגיש תצהיר על עמידתם בדרישות הכבאות, לצורך קבלת רישיון עסק.

יש לזכור כי לצורך החתימה על התצהיר, נדרשת גם חתימת עורך דין על מנת שיהיה לו תוקף.

מהו תצהיר?

תצהיר הוא מסמך בכתב אשר נועד להחליף עדות, אשר אדם חותם עליו בפני אדם המוסמך להחתים על תצהיר ( עורך דין), ואשר הוא מוהר להגיד את האמת ורק את האמת שאחרת הוא יהיה צפוי לעונשים הקובעים בחוק.

השימוש התצהירים נעשה בכל המישורים, גם בבתי המשפט אך גם ביום יום שלנו אנו נדרשים להביא תצהירים לכל מיני רשויות המבקשות מאיתנו זאת.

מה עושים בפועל?

כל מה שנשאר לכם הוא למלא אחר דרישות כיבוי אש ומלא אחר ההוראות המפורטות בהתאם לעסק שלכם במפרט.

לאחר שתמלאו את כל ההוראות, יש לגשת לעורך דין אשר מוסמך לחתום על תצהיר לצורך קבלת רישיון עסק.

לאחר שתחתמו אצל עורך הדין על תצהיר כיבוי אש, וכן תזדהו ע"י תעודת זהות. תוכלו להגיש את התצהיר לרשות המקומית ולקבל את האישור לרישיון עסק.

משרדנו יושב בדרך מגדיאל 5 הוד השרון ונותן שירותים של תצהיר כיבוי אש לרשיון עסק בכל רחבי הארץ ואף יכולים להגיע עד אליכם לעסק.
לקביעת פגישה חייגו 09-9550777

דוגמה לתצהיר : 

 

תצהיר בבקשה לרשיון עסק – מסלול אישור על יסוד תצהיר כבאות
לפי סעיף 6(ג( לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח- 8661( בתצהיר זה: חוק רישוי עסקים(
ולפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשע"ג- 3182( בתצהיר זה: צו רישוי עסקים(
אני החתום מטה, ____________, בעל/ת תעודת זהות מספר ___________, לאחר שהוזהרתי
כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה
בזאת בכתב כדלקמן:
1 .אני בעליו / מורשה/י חתימה בתאגיד )סמן/י את הנכון(, של עסק ששמו ________________
_______________ מכתובת __________________________ )בתצהיר זה: העסק(.
 אם הבקשה מוגשת מטעם תאגיד: ייחתם התצהיר על ידי מורשי החתימה של התאגיד, בצירוף חותמת
התאגיד וציון שם התאגיד ומספרו. לתיק המסמכים, המתואר בסעיף 10 להלן, יצורף מסמך המעיד על סמכות
החתימה של מורשי החתימה.
2 .הנני עושה תצהירי זה, לביסוס הבקשה לקבלת רשיון עסק לעסק האמור, במסלול אישור
על יסוד תצהיר- לעניין כבאות, בהתאם לסעיף 6(ג( לחוק רישוי עסקים, ובהתאם לסוג
העסק, שטחו ומגבלות נוספות שנקבעו בצו רישוי עסקים.
3 .שטחו המבונה הכולל של העסק הוא ______ מ"ר, בהתאם לתוכנית העסק
1
. תוכנית העסק
מצורפת לתיק המסמכים, המתואר בסעיף 10 להלן.
4 .עיסוקו של העסק ____________________________________________________.
5 .ידוע לי שמחייב את העסק פריט/י רישוי שמספרו/ם _________________________
ושמו _________________________________________ )בתצהיר זה: פריט הרישוי(,
אשר בהתייחס אליו פורסם המפרט שלהלן )סמן/י את הנכון(:
 מפרט אחיד, לרבות מסמכים לצד המפרט
 מפרט תנאים באתר האינטרנט של רשות הכבאות וההצלה )בהעדר מפרט אחיד(
6 .קראתי והבנתי את הוראות ותנאי המפרט בהתייחס לדרישות סידורי בטיחות האש לצורך
קיום הדינים הנוגעים לכבאות, וכן את ההוראות אליהן מפנה המפרט )בתצהיר זה: דרישות
המפרט(.
7 .ביצעתי בעסק את כל דרישות המפרט
2
.
8 .קיבלתי את כל האישורים הנדרשים בהתאם לדרישות המפרט.
9 .ידוע לי שמחובתי להבטיח כי דרישות המפרט יתקיימו בעסק בכל עת.

1
תוכנית העסק – כפי שנקבע בתקנות רישוי עסקים )הוראות כלליות(, תשס"א-2000.
2
בהתאם לסעיף 6(ג()2()ב( לחוק רישוי עסקים, באפשרות מצהיר, אם רצונו בכך, להסתייע באיש מקצוע, כאמור
באותו סעיף. אם בחר המצהיר להיעזר בגורם מקצועי כאמור- יש לצרף את אישור הגורם המקצועי לתצהיר. אישור
זה יכלול את כל הפרטים האישיים והמקצועיים של גורם המקצוע.
10 .ידוע לי שאני נדרש/ת להחזיק בבית העסק תיק מסמכים, בו יהיו תצהירי זה, כל האישורים
הנדרשים בהתאם למפרט, ומסמכים נוספים כאמור בתצהיר זה )בתצהיר זה: תיק
המסמכים(. ידוע לי שאני נדרש/ת להציג את תיק המסמכים, בכל עת, בפני נציג רשות
הכבאות וההצלה.
11 .העדר מגבלות כלליות לאישור העסק על יסוד תצהיר כמפורט להלן )סמן/י את הנכון(:
 העסק או חלק ממנו: אינו מתחת לקרקע, אינו חלק מקניון, אינו חלק ממרכז מסחרי
ששטחו המבונה עולה על 000,2 מ"ר, ואינו חלק ממבנה המשמש ליותר משימוש אחד
)כגון מסחר ומשרדים, מסחר ומגורים וכדו'(.
 העסק הוא חלק ממבנה המשמש ליותר משימוש אחד, אך מצוי בקומת הכניסה של
המבנה, הוא אינו מכבסה, הוא עומד במגבלות הקבועות בצו רישוי עסקים בנוגע לסוג
העסק, שטחו ומגבלות נוספות שנקבעו, ובכל מקרה שטחו המבונה אינו עולה על 300
מ"ר.
12 .העדר סייג לאישור העסק על יסוד תצהיר – בשלוש השנים שקדמו להגשת בקשתי, במסגרתה
3 מוגש תצהירי זה – לא בוטל רשיון או היתר שניתן לעסק
, בשל אחת או יותר מהנסיבות
הבאות:
א. הוגשו תצהיר או מסמכים כוזבים;
ב. הופר או חדל להתקיים תנאי, מהתנאים שהותנו על ידי רשות הרישוי ו/או רשות הכבאות
וההצלה;
ג. חלו בעסק שינויים מהותיים מהמצב שהוצג במסמכים שהוגשו על ידי לרשות הרישוי.
13 .ידוע ומובן לי שמי שביודעין מוסר תצהיר שקר, לפני מי שהוסמך לקבל את התצהיר, דינו –
מאסר שלוש שנים.
14 .ידוע לי כי מבלי לפגוע בהוראות כל דין, מסירת תצהיר שקרי או אי קיום דרישות המפרט
בעסק בכל עת, תביא לביטול רשיון העסק, בכפוף לשימוע, ויפגעו ביכולתי להגיש תצהיר
דומה בעתיד.
15 .זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
__________________
חתימת המצהיר/ה
__________________
שם המצהיר/ה
אישור
אני הח"מ, עו"ד_______________, שכתובתי_________________________________,
מאשר/ת כי בתאריך____________ הופיע/ה בפני גב'/מר _________________________,
מספר ת.ז. _____________, המוכר/ת לי באופן אישי / אשר הזדהה/תה בפני באמצעות תעודת
זהות, ולאחר שהזהרתיה/ו כי עליה/ו להצהיר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי ת/יהיה
צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתה/ו דלעיל
וחתם/מה עליה בפני.
___________________
_______________, עו"ד

                               

  ********* כל הזכויות שמורות לעו"ד אלון לוי***********

 

בקרו בעמוד הפייסבוק https://www.facebook.com/AlonLevilaw/

***המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות יעוץ ו/או חוות דעת

5/5 - (159 votes)
אלון לוי, עו"ד

אלון לוי, עו"ד

ליעוץ חייגו 09-9550777

שתף מאמר זה